Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

“Voorstellen”: een kandidaat zal beschouwd worden als zijnde voorgesteld wanneer recurv BV informatie over de kandidaat bezorgd heeft aan de Klant, tenzij de Klant binnen de 48 uren na ontvangst van de informatie schriftelijk aantoont dat hij dezelfde informatie verstrekt door recurv BV reeds in het verleden uit een andere bron vernomen heeft;

“Tewerkstellen”: de tewerkstelling, ongeacht of deze van bepaalde dan wel onbepaalde duur is, in dienstverband of op zelfstandige basis, die door een natuurlijke persoon, via een vennootschap, dan wel een derde wordt uitgevoerd;

“Geschatte Jaarlijkse Remuneratie”: de door de Klant bij aanvang van de opdracht doorgegeven geschatte totale jaarlijkse vergoeding die de werknemer van de Klant zal ontvangen. Dit bedrag houdt onder meer het volgende in: het bruto jaarloon en alle mogelijke extralegale voordelen, evenals de bonussen, commissies, premies en eventuele andere voordelen die op basis van de op het moment van de opdracht vigerende sociale wetgeving verschuldigd zijn;

“Overeengekomen Jaarlijkse Remuneratie”: de totale jaarlijkse vergoeding die de werknemer van de Klant zal ontvangen op basis van de tewerkstellingsovereenkomst afgesloten tussen de Klant en de kandidaat. Dit bedrag houdt onder meer het volgende in: het bruto jaarloon en alle mogelijke extralegale voordelen, evenals de bonussen, commissies, premies en eventuele andere voordelen die op basis van de op het moment van de opdracht vigerende sociale wetgeving verschuldigd zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke samenwerkingsovereenkomst die gesloten wordt met recurv BV en een Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden van recurv BV, zelfs indien meegedeeld, wordt uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

2.2. Bijzondere voorwaarden en addenda gelden altijd bij voorrang op (1) de Algemene Voorwaarden en (2) de desbetreffende overeenkomst(en).

Artikel 3: Aanvaarding opdracht

3.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat een overeenkomst of addendum per individuele opdracht, uitgaande van recurv BV of een vertegenwoordiger van recurv BV in opdracht van deze laatste, die door hem via het web, e-mail of per fax werd aanvaard, dezelfde waarde heeft als het origineel. De Klant erkent dat het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

Artikel 4: Exclusiviteit opdracht

4.1. Het toekennen van een opdracht in exclusiviteit impliceert dat de Klant bevestigt dat hij geen andere overeenkomst met eender welke derde heeft afgesloten voor de invulling van de vacature en dit ook niet zal doen tijdens de duur van de exclusiviteitsovereenkomst. De periode van exclusiviteit begint te lopen vanaf ontvangst van de ondertekende overeenkomst door de Klant waarin de exclusiviteit voor invulling van de desbetreffende vacature wordt overeengekomen én recurv BV van de Klant hiervoor de nodige informatie heeft ontvangen met betrekking tot de vacature. De periode van de exclusiviteit eindigt in principe in twee situaties: (1) ofwel het ondertekenen van een tewerkstellingsovereenkomst van de kandidaat bij de Klant; (2) ofwel bij beëindiging van de samenwerking tussen de Klant en recurv BV.

4.2. Tijdens de looptijd van deze exclusiviteit zal de Klant zich onthouden van ieder direct of indirect contact met derden, voor zover dat contact betrekking heeft of invloed kan hebben op het aangaan van een arbeids, dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst met deze derde of diens voorgestelde kandidaten of zelfs de eventuele bereidheid daartoe.

4.3. De kandidaten die op eender welke andere manier dan middels de samenwerking met recurv BV bij de Klant in aanmerking komen voor de te behartigen vacature, dienen zonder uitzondering doorgegeven te worden aan recurv BV voor verdere kwalificatie van de kandidatuur in kwestie.

4.4. De exclusiviteit en zijn modaliteiten kunnen in een overeenkomst per e-mail of per addendum geconfirmeerd worden.

Artikel 5: Doorwerking overeenkomst

5.1. Wanneer de kandidaat een tewerkstellingsovereenkomst ondertekent bij de Klant binnen de 12 (twaalf) maanden volgend op de voorstelling van de kandidaat, is de Klant altijd gehouden een vergoeding te betalen aan recurv BV, ongeacht de beëindiging, ontbinding of nietigverklaring van een overeenkomst om welke reden dan ook, tussen Partijen.

5.2. Deze vergoeding wordt forfaitair bepaald op € 20.000 (twintigduizend euro), tenzij een ander bedrag overeengekomen werd in een overeenkomst afgesloten tussen recurv BV en de Klant.

Uiterlijk op de dag van de ondertekening van een tewerkstellingsovereenkomst door de kandidaat zal de Klant recurv BV spontaan hiervan op de hoogte brengen en kopie van de ondertekende overeenkomst overmaken opdat de vergoeding correct kan worden berekend.

5.3. Indien de Klant buiten medeweten van recurv BV om een tewerkstellingsovereenkomst ondertekent met een voorgestelde kandidaat binnen de 12 (twaalf) maanden volgend op de voorstelling van de kandidaat, worden voormelde vergoedingen van rechtswege verdubbeld.

Indien de kandidaat daarenboven binnen een periode van 12 (twaalf) maanden volgend op de voorstelling ervan tewerkgesteld wordt bij een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij van de Klant, of enig ander bedrijf waarmee de Klant verbonden is (bv via de bestuursleden), wordt de Klant vermoed het eerste lid van dit artikel (d.i. 5.1.) geschonden te hebben en is de vergoeding zoals in het eerste lid van dit artikel (d.i. 5.1.) bepaald verschuldigd.

5.4. Elke voorstelling van een kandidaat is en blijft strikt vertrouwelijk en kan enkel worden aangewend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen recurv BV en de Klant.

Indien een inbreuk op dit artikel (art. 5 – “Doorwerking”) door de Klant resulteert in de tewerkstelling van een kandidaat door een derde, zal de Klant de volledige vergoeding betalen waarop recurv BV aanspraak zou hebben kunnen maken wanneer de Klant de betrokkene zelf zou hebben tewerkgesteld. De Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving, een overtreding hiervan door de Klant kan in geen geval verhaald worden op recurv BV.

5.5. De Klant wordt geacht een inbreuk op dit artikel (art. 5 – “Doorwerking”) te erkennen indien hij niet binnen de 8 Kalenderdagen reageert op een schriftelijke ingebrekestelling van recurv BV waarin op de inbreuk wordt gewezen.

5.6. De bepalingen van dit artikel (art. 5 – “Doorwerking”) blijven doorwerken ongeacht de eventuele beëindiging, nietigverklaring of ontbinding van de overeenkomst.

5.7. Enkel indien de door recurv BV voorgestelde kandidaat rechtstreeks bij de Klant solliciteerde tot maximaal 3 (drie) maanden voorafgaande aan de voorstelling van deze kandidaat door recurv BV, is de Klant geen vergoeding verschuldigd aan recurv BV.

5.8. Indien de Klant geen schriftelijk bewijs kan leveren van de sollicitatie en sollicitatiedatum blijft de selectievergoeding van de Klant aan recurv BV, zoals in de Raamovereenkomst bepaald, van kracht.

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten

6.1. De vergoeding van recurv BV wordt opeisbaar volgens de voorwaarden bepaald in de desbetreffende overeenkomst en/of addendum.

6.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.3. De facturen van recurv BV zijn 30 (dertig) Kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar op de hoofdzetel van recurv BV, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 1 % (een procent) op maandbasis vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % (tien procent) op de verschuldigde sommen met een minimum van € 125 (honderdvijfentwintig euro).

6.4. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele verandering en scheppen geen schuldvernieuwing. De kosten verbonden aan het invorderen van de facturen zijn ten laste van de Klant.

6.5. De samenwerking kan zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van recurv BV of recht op vergoeding worden opgeschort door recurv BV, na ingebrekestelling per e-mail waaraan gedurende 8 (acht) Kalenderdagen geen gevolg werd gegeven (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of in geval van Overmacht. De Klant erkent dat dit tot gevolg kan hebben dat zijn onderneming mogelijks schade kan lijden, doch dat dergelijke schade nooit op recurv BV kan worden verhaald.

Artikel 7: Aanvaarding facturen

7.1. Elke factuur en onderliggende prestaties van recurv BV worden door de Klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 (acht) Kalenderdagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekende brief, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het indienen van een protest ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8: Wijzigen percentage van selectiebedrag

8.1. Ingeval de samenwerking tussen de Klant en recurv wordt verdergezet na een eerste opdracht, heeft recurv steeds de mogelijkheid om het percentage van het selectiebedrag, zoals bepaald in de berekening van artikel 4 van de Raamovereenkomst (d.i. art. 4 Raamovereenkomst – “Werkwijze en vergoeding”), te wijzigen. Deze wijziging gebeurt in onderlinge overeenstemming met de Klant. Recurv BV heeft het recht om een volgende opdracht te weigeren of op te schorten, en dit zonder aansprakelijk te zijn ten opzichte van de Klant of een derde voor enige vorm van schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De Klant is aansprakelijk voor het bezorgen van de juiste inhoud en voor het ter beschikking stellen van alle nodige gegevens om de overeengekomen diensten te verstrekken.

9.2. Recurv BV levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is steeds een inspanningsverbintenis in hoofde van recurv BV.

Recurv BV doet al het noodzakelijke en wendt alle middelen binnen haar bereik aan om een zo vlot mogelijke dienstverlening te garanderen.

Recurv BV kan niet garanderen dat alle informatie over de voorgestelde kandidaten geheel correct is, hoewel recurv BV naar beste vermogen en voor zover als mogelijk, de juistheid en correctheid van dergelijke informatie zal nagaan. Recurv BV gaat daarbij, wanneer zij dit nodig acht, beroep doen op onder meer referentie checks, telefonische en persoonlijke screenings.

Recurv BV kan ongeacht enige ontbinding, beëindiging of nietigverklaring van de overeenkomst ten hare laste enkel aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onmiddellijke schade naar aanleiding van een zware fout in de uitvoering van de diensten of levering van goederen en binnen de aansprakelijkheids- en garantievoorwaarden van haar eventuele partners, dan wel binnen de dekkingsgrenzen van haar aansprakelijkheidsverzekeringen.

9.3. De gevolgschade of indirecte schade zoals onder meer gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen kunnen nooit op recurv BV worden verhaald, tenzij deze worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering.

9.4. Recurv BV is nooit aansprakelijk voor enige handeling, tekortkoming of schade veroorzaakt door de geselecteerde kandidaat aan de Klant of eender welke derde.

 

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

10.1. De Klant erkent de persoonsgegevens van de door recurv BV aangebrachte kandidaat te zullen verwerken conform de gegevensbeschermingswetgeving en de doeleinden waartoe deze gegevens ter beschikking werden gesteld. Recurv BV kan nooit (mede) verantwoordelijk geacht worden voor een incorrecte verwerking van persoonsgegevens door de Klant. Enige schade, boete, belasting e.d. die daaruit voortvloeit kan integraal op de Klant worden verhaald.

Artikel 11: Niet-discriminatie

11.1. Recurv BV levert een kwalitatieve dienstverlening, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de kandidaat waarborgt, en die rekening houdt met de sociale levenssituatie van de kandidaat. Er mag ten opzichte van de kandidaat dan ook geen discriminerend onderscheid gemaakt worden op grond van onder meer geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd.

11.2. Bij niet-naleving van deze bepaling of indien de geselecteerde kandidaat door toedoen van de Klant schade lijdt, heeft recurv BV het recht om eenzijdig en per aangetekende brief deze overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten, waarbij de overeengekomen vergoedingen verschuldigd blijven.

Recurv BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden op basis van enige inbreuk op dit artikel en behoudt zich het recht voor om de Klant in vrijwaring te roepen mocht zij door eender welke derde worden aangesproken op grond van een schending van deze beginselen, door toedoen van de Klant.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1. Onder deze overeenkomst wordt informatie als geheim beschouwd ingeval voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. De informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
  2. De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en;
  3. De informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt, onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen om deze geheim te houden

12.2. De Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen met betrekking tot de andere Partij strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aanwenden in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen. De vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

12.3. Indien de Klant gegevens van de bezorgde kandidaten zonder toelating verstrekt aan eender welke derde partij en dit leidt tot de tewerkstelling van de kandidaat, is de Klant aan recurv BV de vergoeding verschuldigd die recurv BV op basis van een overeenkomst met deze derde had kunnen bekomen. Deze vergoeding wordt begroot op basis van de basisvergoeding voorzien in de de overeenkomst tussen de Partijen, of bij gebrek daaraan op basis van de gemiddelde vergoedingsmodaliteiten zoals overeengekomen tussen de Klant en recurv BV.

Artikel 13: Einde overeenkomst

13.1. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook zijn de reeds gefactureerde of nog te factureren vergoedingen die reeds verschuldigd waren voor de beëindiging van de overeenkomst betaalbaar door de Klant.

13.2. Recurv BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden of als voortijdig verbroken te beschouwen met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, in de volgende omstandigheden:

  1. De Klant respecteert één of meer uit de overeenkomst tussen haar en recurv BV voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk. De aard van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen speelt hierbij geen rol. Recurv BV stelt in zulk geval de Klant schriftelijk ingebreke, waarna de Klant gedurende een termijn van 14 (veertien) Kalenderdagen de tijd heeft om hier gevolg aan te geven en minstens binnen 5 (vijf) Kalenderdagen een schriftelijke kennisgeving dient te geven. Ingeval één van laatstgenoemde termijnen niet gerespecteerd wordt kan recurv BV de overeenkomsten eenzijdig ontbinden of als voortijdig verbroken beschouwen zoals onder deze titel beschreven;
  2. De diensten van recurv BV worden aangewend voor andere doeleinden dan voorzien in de bijzondere voorwaarden;
  3. Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie (onder welke vorm dan ook) of staking van betalingen.

 

In dergelijk geval zullen alle contractueel voorziene vergoedingen opeisbaar worden, onverminderd de overige schadevergoedingen of het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Deze wijze van beëindiging dient per aangetekend schrijven of per e-mail ter kennis te worden gebracht aan de Klant.

13.3. De overeenkomst kan niet voortijdig beëindigd worden tijdens de looptijd van de exclusiviteit. Indien de Klant de overeenkomst beëindigt tijdens deze periode om een andere dan een voldoende ernstige wanprestatie in hoofde van recurv BV en deze reden wordt aanvaard door recurv BV of bevestigd door de rechtbank, dan is de Klant gehouden een schadevergoeding te betalen aan recurv BV die gelijk is aan de helft van het geschatte Selectiebedrag zoals overeengekomen in de desbetreffende overeenkomst, met een minimumbedrag van € 5.000 (vijfduizend euro).

Artikel 14: Overmacht

14.1. De Partijen zijn niet aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst, noch de overeenkomsten die hiermee samenhangen of hieruit voortvloeien, in de mate dat deze gebreken en vertragingen het gevolg zijn van overmacht (cfr. art 1148 BW). Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: omstandigheden die buiten de macht van de Partijen liggen en die door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon niet voorkomen hadden kunnen worden. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, worden onder meer volgende omstandigheden als overmacht beschouwd: maatregelen van overheidswege, overlijden van één van de bestuurders van recurv BV en gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide Partijen.

14.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 (tien) Werkdagen, dan hebben Partijen van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. Recurv BV behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten. De niet-nakoming door recurv BV van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.

Artikel 15: Algemeen

15.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, een overeenkomst, evenals daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, mogen in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen.

15.2. Het feit dat een Partij nalaat haar rechten voortvloeiend uit een overeenkomst uit te voeren, af te dwingen of  uit te stellen, kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij afstand heeft gedaan van dit recht. Het gedeeltelijk uitvoeren van zulke rechten kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij geen aanspraak kan maken op de verdere uitvoering of de verdere afdwinging van haar rechten.

15.3. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst gesloten met recurv BV tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Enige nietige bepaling zal worden aangepast naar een geldige bepaling conform dwingende wetgeving en de bedoeling van Partijen.

De Partijen erkennen eveneens dat het onmogelijk is om op eender welke manier te verzaken aan de bedongen verplichtingen of dergelijke verbintenissen eenzijdig te wijzigen. De wijziging of verzaking van ieders verplichting kan slechts plaatsvinden door schriftelijk akkoord onder beide Partijen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.  Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten gesloten met recurv BV worden toegepast en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Ingeval van een geschil betreffende de uitvoering en/of interpretatie van de Algemene Voorwaarden, de overeenkomst(en) gesloten tussen de Partijen, evenals gelijk welke andere overeenkomst die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

16.2. De toepassing van internationale en Europese wetgeving wordt voor zover als mogelijk uitgesloten.

16.3. Bij betwisting omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten gesloten met recurv BV, dewelke betrekking heeft op de gebruikte taal, zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren.