Skip links

Privacy verklaring

Lees hoe Recurv jouw persoonlijke data bewaakt.

Wie zijn we?

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens bezorgt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze Privacy Verklaring leest u hoe we dit doen.

De Privacy Verklaring is eveneens van toepassing op de website www.recurv.be, beheerd door recurv BVBA, met zetel te Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0697.688.039 (hierna “Recurv”, “wij”, “we”, “ons” genoemd).
Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy Verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring vindt u op deze pagina.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Indien u kandidaat bent bij ons, verzamelen wij van u persoonsgegevens enkel wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen. we verzamelen daarbij:

 

 • Naam, voornaam en contactgegevens;
 • persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, woonplaats);
 • opleiding;
 • passwoord(en) en login(s);
 • kwalificaties en bekwaamheden;
 • het verloop van uw loopbaan (mogelijk met inbegrip van verloning);
 • referenties;
 • uw job verwachtingen en uw job vereisten (met inbegrip van plaats van tewerkstelling, gewenste verloning en functie, ambities);
 • psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment;
 • de feedback van een potentiële werkgever en/of opdrachtgever of referentie;
 • alle andere gegevens die u ons onder de vorm van uw CV of op andere wijze bezorgt.

Indien u een klant of leverancier bent, verzamelen wij van uw werknemer(s) en/of aangestelde(n) de naam, voornaam en contactgegevens en functie en alle andere informatie die zij ons bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt om u de gevraagde informatie, diensten, services en producten aan te bieden.
Indien u een kandidaat bent, verwerken wij uw gegevens:

 

 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw gebruik van onze site te evalueren;
 • om uw gegevens, na uw toestemming, te bezorgen aan een potentiële werkgever of opdrachtgever;
 • om u te helpen bij het vinden van een geschikte functie;
 • om u op de hoogte te houden van openstaande functies waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening;
 • om onze verplichtingen na te komen tussen ons en derde partijen die hun oorsprong vinden in eender welke contracten die voortkomen uit onze bestaande relatie in het kader van de samenwerking tussen u en ons;
 • om u te informeren over nieuwe events of gebeurtenissen in de sector (al dan niet op sociale media), om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden.

Indien u een klant bent, leverancier bent of interesse toont in onze dienstverlening en/of services, verwerken wij uw gegevens:

 

 • om u te informeren over nieuwe events of gebeurtenissen in de sector (al dan niet op sociale media), om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om u te informeren over onze dienstverlening;
 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven en/of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van de daartoe bevoegde instanties.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Indien u een kandidaat bent, verleent u ons uw toestemming om de gegevens te verwerken wanneer u ons deze bezorgt. U kan deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met potentiële werknemers, werkgevers of opdrachtgevers enkel met uw toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze Privacy Verklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacy Verklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 

 • wanneer bepaalde wetgeving(en) of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
 • in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en/of illegale activiteiten;
 • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze Privacy Verklaring.

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Unie.

Links die doorverwijzen naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites en links naar sociale media. Deze Privacy Verklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de Privacy Verklaring van de andere websites en/of sociale media te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bij ons bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd in het jaar volgend op 60 maanden na de beëindiging van elke samenwerking of op 60 maanden na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage en rectificatie

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit alles kan door een verzoek te e-mailen met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@recurv.be of per post op het adres van de hoofdzetel.

Recht op overdraagbaarheid en gegevenswissing (vergetelheid)

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kan verder op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, een verzoek indienen om gegevens te wissen. Dit alles kan door een verzoek te e-mailen met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@recurv.be of per post op het adres van de hoofdzetel.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een contractuele en/of wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op bezwaar en klachten

Wanneer u een bezwaar, vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan dit alles door een verzoek te e-mailen met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@recurv.be of per post op het adres van de hoofdzetel. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacy Commissie.

Veiligheid van uw gegevens bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.
Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens. Bijkomend worden de persoonsgegevens die u ons doorgeeft en bewaard worden in ons CRM-programma, beschermd door Otys, o.a. door encryptie via SSL technologie en toegangscodes. Meer specifiek en technische informatie over de beveiligingsmaatregelen van Otys is publiek beschikbaar.

Contacteer ons

Indien u op basis van deze Privacy Verklaring nog verdere vragen heeft, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst aan te passen, contacteer ons dan op volgende contactgegevens:

recurv BVBA
Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
contact@recurv.be